• Ngày hội“ Thiếu nhi vui khỏe – tiến bước lên Đoàn, liên hoan vũ khúc sân trường và công nhận chuyên hiệu rèn luyên đội viên ” năm học 2017-2018
Tài nguyên